[alleen bereikbaar via contactformulier]

Regelmatig krijgen wij clienten die door de politie worden uitgenodig voor een verhoor omdat ze verdacht worden van horizontale fraude. Maar wat is horizontale fraude nu precies? In dit artikel zullen wij uitleggen wat precies onder horizontale fraude wordt verstaan en wat u het beste kunt doen wanneer u wordt verdacht van horizontale fraude.

Wat is horizontale fraude?

Horizontale fraude is een verzamelnaam voor alle fraudedelicten waarbij particulieren, bedrijven, financiele instellingen, of organisanties het slachtoffer zijn. In de meeste gevallen gaat het om oplichting (artikel 326 Sr.).

Het tegenovergestelde van horizontale fraude is verticale fraude, waarbij de overheid het slachtoffer van de fraude is.

Een OM-zitting is een zitting bij het parket van de officier van justitie. In plaats van dat u bij een rechter verschijnt, moet u nu bij de officier van justitie verschijnen. De officier van justitie zal tijdens de OM-zitting de strafzaak met u bespreken en u kunt tijdens de OM-zitting ook verweren voeren. Aan het einde van de OM-zitting krijgt u een straf opgelegd, in de vorm van een strafbeschikking. De straf wordt geregistreerd op uw justitiële documentatie (voorheen uw strafblad). Met de acceptatie van de strafbeschikking staat uw schuld vast.

Soort zaken OM-zitting

Een strafbeschikking mag op grond van artikel 257a Sv. enkel worden opgelegd voor overtredingen en misdrijven waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van maximaal 6 jaren is gesteld. Dit betekent dus niet dat de officier van justitie gevangenisstraffen tot en met 6 jaar op kan leggen. Het gaat echt om de in de wet genoemde maximumstraffen. Over het algemeen zal het gaan om overtredingen en lichtere misdrijven. U moet dan denken aan:

  • Rijden onder invloed
  • Te hard rijden
  • Verlaten plaats ongeval
  • Eenvoudige mishandeling (t/m licht letsel)
  • Openlijke geweldpleging
  • Bedreiging
  • Belediging

Procedure OM-zitting

De OM-zitting verloopt volgens een vast stramien.

1. De officier van justitie zal vervolgens uw personalia doornemen, en kort uitleggen waarom er een hoorzitting is, en waarvan u wordt verdacht.
2. Dan zal de officier van justitie vragen of u op de aanklacht wilt reageren. U kunt dan uitleggen wat er volgens u is gebeurd, en wat u van de zaak vindt. Het zal geen uitgebreide bespreking van de feiten zijn. In het kort kunnen de verklaringen in het dossier worden besproken. De officier van justitie zal hierbij ook al aangeven hoe hij tegen de zaak aankijkt.
3. Vervolgens krijgt uw advocaat het woord om zijn visie over de zaak te geven. De advocaat zal hierbij aangeven hoe hij vanuit juridisch oogpunt tegen de zaak aankijk, en wat er volgens mij met de zaak moet gebeuren.
4. De officier van justitie zal vervolgens een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak. Dit voorstel kan inhouden een sepot, een te betalen boete, schadevergoeding of bedrag ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, een werkstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid (bij verkeersdelicten), of een aanwijzing.
7. Hierna kunnen u en uw advocaat nog reageren op dit voorstel. Vaak zal uw advocaat eerst om een korte onderbreking vragen teneinde het voorstel met u te bespreken. U kunt dan zelf ook aangeven wat u ervan vindt.
8. Vervolgens is het aan u of u het voorstel al dan niet accepteert. Wanneer u het voorstel aanvaard zal de officier van justitie direct de documenten voor de strafbeschikking opleggen waarin de straffen, maatregel(en) en/of aanwijzing(en) zijn opgenomen. U moet dat ondertekenen voor akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan zal de officier van justitie geen strafbeschikking opleggen. De officier van justitie kan dan besluiten om u te dagvaarden om te verschijnen bij de politierechter.

Advocaat nodig bij OM-zitting

Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. In plaats dat u bij de rechter moet verschijnen, krijgt u nu een oproeping om te komen naar een OM-zitting waar alleen een officier van justitie aanwezig is. Er komt dus geen rechter aan te pas. Hierin schuilt ook meteen het gevaar van de OM-zitting: u staat alleen tegen over de machtige officier van justitie die aan u een straf wil opleggen. Wanneer u zich niet door een gespecialiseerde advocaat laat bijstaan tijdens te OM-zitting loopt u echt het risico ten onrechte te worden bestraft of een te hoge straf opgelegd te krijgen. Wilt u voorkomen dat u wordt bestraft voor iets dat u niet hebt gedaan of wilt u geen hoge straf opgelegd krijgen, dan doet u er goed aan om u tijdens de OM-zitting te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Alleen een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is in staat om voldoende juridisch tegenwicht te bieden.

> Meer informatie OM-zitting

Poging tot doodslag is als zodanig niet apart in de wet opgenomen. Het is een samenvoeging van het artikel dat gaat over doodslag (art. 287 Sr.) en het artikel dat de poging strafbaar stelt (art. 45 Sr.)

Artikel 287 Sr. stelt het doden van een ander, zonder voorbedachte rade, strafbaar:

"Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft (..)"

In artikel 45 is de poging strafbaar gesteld:

"Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard"

Voorbeelden poging tot doodslag

Van poging tot doodslag is bijvoorbeeld sprake wanneer u een bepaald voorwerp in uw handen hebt, en daarmee dreigt.
Als u iemand met een hard voorwerp tegen het lichaam hebt geslagen, wordt dit vaak ten laste gelegd als poging tot zwaar lichamelijk letsel omdat u door het slaan de aanmerkelijke kans op de koop toe hebt genomen dat die ander daardoor zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren;
- Hoe hard u geslagen hebt
- Hoe vaak u geslagen hebt
- Waar u de ander hebt geraakt
- Hoe hard het voorwerp was

Verdenking poging tot doodslag

Mensen schrikken vaak van een dergelijke beschuldiging, omdat doodslag ook een ernstig feit is. Met andere woorden wordt u verweten dat u geprobeerd hebt om een ander om het leven te brengen.
U hoeft echter niet meteen te schrikken hoor. Vaak zien we dat het in de praktijk reuze meevalt bij een verdenking poging tot doodslag. Dit noemen wij ook wel 'politie-inflatie'; de politie maakt de beschuldiging ernstiger dan het vaak in de praktijk is geweest. Dit wordt onder meer gedaan met het oog op het kunnen toepassen van bepaalde dwangmiddelen, waaronder de voorlopige hechtenis. Door het feit zwaarder aan te zetten, heeft de officier van justitie iets meer mogelijkheden om zwaarder in te zetten bij het verlengen van de duur van het voorarrest en het inzetten van opsporingsbevoegdheden, maar met de juiste verdediging kunnen wij de verdenking vaak al vrij snel terugbrengen tot de juiste proportie zodat de rechter al snel door deze zware aantijging kan prikken.

Gespecialiseerde advocaat

Het is wel belangrijk dat u zich bij een beschuldiging van poging tot doodslag goed op het verhoor voorbereidt, bij voorkeur in nauw overleg met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat zodat u ook concreet uw verklaring met die advocaat kunt voorbereiden.

Informatiebrochure poging tot doodslag

Ter voorbereiding op het politieverhoor terzake poging tot doodslag hebben wij ook een speciale informatiebrochure geschreven. In deze informatiebrochure zullen wij u uitleggen wat u tijdens het verhoor kunt verwachten, welke vragen u zult krijgen, en waarom die vragen worden gesteld. Wanneer u de achterliggende bedoeling van de vragen begrijpt, kunt u voorkomen dat u voor uzelf belastende antwoorden geeft, die later tot een veroordeling en een hoge straf zouden kunnen leiden.

> Informatiebrochure poging tot doodslag 

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. 

Als u vals beschuldigd wordt van een strafbaar feit, staat de wereld op z'n kop. Als de politie de aangever of aangeefster geloofd, wordt u als verdachte aangemerkt. De kans is groot dat u wordt aangehouden en vaak heeft de politie de zaak al zodanig voorbereid dat zij menen over genoeg bewijs tegen u te beschikken, althans zo wil de politie het vaak doen voorkomen. Niets is zo erg als vals beschuldigd te worden. U voelt zich helemaal alleen staan, met de rug tegen de muur. 

Advocaat na vals beschuldigd

Toch hoeft u niet alleen te staan tegenover het grote en machtige overheidsapparaat. Als u uw zaak bij ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten, brengen wij u binnen 24 uur in contact met een advocaat die aan uw zijde staat en die echt alles uit de zaak zal halen om uw onschuld aan te tonen. Wij hebben geregeld te maken met zaken waarbij verdachten vals worden beschuldigd. 

Vals beschuldigd; soort zaken

In de meeste gevallen zien we dat clienten vals worden beschuldigd in zedenzaken als verkrachting, feitelijke aanranding, ontucht met kinderen, seksueel misbruik, maar ook bij burenruzies, huiselijk geweld, mishandelingen en andere geweldsdelicten, zien we vaak helaas steeds vaker clienten die vals worden beschuldigd. Voor onze advocaten is het een uitdadiging om de waarheid boven water te krijgen, maar we begrijpen dat het voor u erg vervelend is. Wij zullen u daarom in iedere situatie begeleiden zodat u precies weet wat u kunt verwachten en hoe wij de beschuldiging aan zullen vechten.

Informatiebrochure politieverhoor

Allereerst is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het verhoor dat u gaan krijgen bij de politie. Voor de meeste feiten hebben wij een uitgebreide informatiebrochure ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat u te wachten staat tijdens het verhoor bij de politie, welke vragen u gaat krijgen, wat het juridisch kader is, en hoe het bewijs normaliter wordt geleverd. 

Vergoeding kosten advocaat

De kosten van de advocaat kunnen in de meeste gevallen volledig worden verhaald op de Staat. Bij een vrijspraak of sepot hebt u recht op een volledige vergoeding van de kosten van de advocaat. U hoeft uiteindelijk dus zelf niets te betalen. Wanneer u dus niet wordt veroordeeld door de rechter, en aldus blijkt dat u vals bent beschuldigd, profiteert u dus van kosteloze rechtsbijstand. 

Bij verlaten plaats ongeval gaat het erom dat de verdachte na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval is weggegaan zonder zijn identiteit en dat van zijn voertuig (inclusief verzekeringsgegevens) bekend te maken.